Chính sách Giao hàng và lắp đặt miễn phí

  1. DỊCH VỤ ÁP DỤNG:

- Tất cả các khách hàng mua sản phẩm máy điện giải ion kiềm của công ty Viet Health Care.

  1. THỜI GIAN ÁP DỤNG:

- Từ ngày 05/10/2021 đến khi có thông báo mới

  1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Lắp đặt trọn gói hoàn toàn miễn phí